ติดต่อเรา

Line (K.แป้ง): 0891235019
Line (K.บอล): v-nis

email: [email protected]

ไม้ระแนง แฟคทอรี่ (โรงงาน)                Mairanang Factory 

9/5 หมู่ 1 ซอยวัดจันทาราม ต.คูบางหลวง            9/5 Moo 1, Soi WatchanTaram
อ.ลาดหลุมแก้ว  จ.ปทุทธานี 12140                       Koo Bang Luang , Lad Lum Kaew 
                                                                                 Patumthani 12140
โทรศัพท์ : 02-5592474                           Tel  : 02-5592474
โทรสาร   : 02-5593392                          
Fax : 02-5593392


 สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)                  Head Office

522/32 ซอยรามคำแหง 39                                   522/32 Soi Ramkamhaeng 39 Rd,
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง                     Wang Tong Lang district,
กรุงเทพฯ 10310                                                     Bangkok 10310

โทรศัพท์  : 02-5592474                          Tel  : 02-5592474
โทรสาร    : 02-5593392                          
Fax : 02-5593392

email: [email protected]

เงื่อนไขการขอรับประกันสินค้า

  • การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ชำรุดหรือบกพร่องจากการผลิตเป็นระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับสินค้าเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้าหากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการรับประกันอันไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิตและความบกพร่องของชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวังหรือการใช้งานแบบผิดวิธี, รอยขีดข่วน, ขาด, คราบสกปรก และรอยเปื้อน, สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง, สินค้าที่เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี, การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน, สินค้าขึ้นรา, สินค้าถูกปลวกหรือมอดกิน, ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ, สินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์, สินค้า Clearance Sales, และสินค้าสั่งตัด สั่งผลิต
  • ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแต่ทางบริษัทไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือชิ้นส่วนในรายการเดียวกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาการซ่อมแซม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติ และมาตรฐานเท่าเทียมกันมาทดแท
  • หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อนั้นอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน หรือทำการซ่อมแซมสินค้า หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า
  • เพื่อความพึงพอใจสูงสุด บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 14 วัน นับจากวันที่รับสินค้า โดยต้องเป็นสินค้าที่ยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์ มีสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ได้ใช้ ยกเว้น สินค้าสั่งผลิต, สินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์, และสินค้า Clearance Sales ไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้น ๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • กรุณาเก็บเอกสารหลักฐานการสั่งซื้อและหลักฐานการชำระเงิน เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการขอเปลี่ยน/คืนสินค้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อกับทางบริษัท